Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo energetyczne jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Charakterystykę energetyczną określa się na podstawie wyliczonego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku EP. Wskaźnik EP [kWh/m2rok] obejmuje całkowitą sumę rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną użytkowaną dla celów wentylacji i ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Certyfikacja ma na celu zmniejszenie wydatków na eksploatację budynku. W dłuższej perspektywie wpłynie na całościowe zmniejszenie zużycia energii, tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

W świetle przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, jak również przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U Nr 191, poz. 1373), które w omawianym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek zarówno nowy, jak i istniejący.

Wynika to jednoznacznie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażona w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Certyfikat nie dla wszystkich

Wyjątek od określonej zasady wynika z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie sporządza się dla budynków:

  1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
  5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
  6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  7. wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.